คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.หมี่ยุ เยอะซอ
ตำแหน่ง : นักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3