กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางเกษร ชมภู
ครู คศ.3

นางวาสนา บำรุงเกียรติ
ครู คศ.3

นายอานนท์ ก๋าบุตร์
ครู คศ.1

ไกรศรี ดวงจิตร
ครู คศ.3

ดนัย โนพี
ครูผู้ช่วย