กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางภัสรลักษณ์ เซ็นนันท์
ครู คศ.2

นางสาวรัตติกาล ใจใหญ่
ครู คศ.1

นางสาวพรรณิกา อุตมะ
ครูผู้ช่วย