กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสุรพล ชมภู
ครู คศ.2

นายพัฒนพงษ์ บุญแขวง
ครู คศ.1

นายทรงพล ภาคแก้ว
ครู คศ.1

คนึงนิจ สมพงษ์
ครู คศ.1