กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

ไกรศรี ดวงจิตร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นายสงกรานต์ บุญมา
ครู คศ.2