กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

ไกรศรี ดวงจิตร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ