กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

ไกรศรี ดวงจิตร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสงกรานต์ บุญมา
ครู คศ.2