บุคลากรทางการศึกษา

นายพล ปวงสุรินทร์
นักการภารโรง

นายสันติ อาทิตย์
เจ้าหน้าที่เกษตร

นางสาวภรณ์พัชรินทร์ อินทะพันธ์
ครูธุรการโรงเรียนบ้านเหมืองแร่