ประถมศึกษา

นางวาสนา บำรุงเกียรติ
ครู คศ.3

นางกฤษณา จรรยานะ
ครู คศ.3

นางดาวรุ่ง ฟองมณี
ครู คศ.3

นางสาวพัชรี ต๊ะหล้า
ครู คศ.3

นางสาวคนึงนิจ วงค์เขตร์
ครูอัตราจ้าง