วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน 

          โรงเรียนบ้านเหมืองแร่จัดการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เน้นผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น มีความรู้ความสามารถทักษะพื้นฐานการงานอาชีพ ตามปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง


ปรัชญาโรงเรียน     

ความรู้       คู่คุณธรรม     นำทางชีวิต


คำขวัญโรงเรียน      

สามัคคี   มีวินัย   ใฝ่เรียนรู้   มุ่งสู่งานอาชีพ