กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางวาสนา พานพัฒนพงศ์
ครู คศ.3

นางสาวคนึงนิจ วงค์เขตร์
ครูอัตราจ้าง