กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางวาสนา พานพัฒนพงศ์
ครู คศ.3

นายธวัชชัย ต้องใจ
ครู คศ.2

นายอานนท์ ก๋าบุตร์
ครู คศ.2

นางสาวคนึงนิจ วงค์เขตร์
ครูอัตราจ้าง