ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ใบงาน ออนไลน์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์
https://docs.google.com/forms/d/1ut_Q2tiWu_Qiu01l4U9Ndwd62qCLO3mCdr_6p0vmz2k/edit?usp=sharing
ข้อสอบอนนไลน (ทดลอง)
https://docs.google.com/a/cmarea3.go.th/forms/d/e/1FAIpQLSflMrXXpf2aQXIIUB8RXqSSrptUxUgaotQJxRKkTy7FN9umkg/viewform?c=0&w=1