กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางศศิมาภรณ์ พลอยสำลี
ครู คศ.3