ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
07 ก.พ. 58 ถึง 08 ก.พ. 58 สอบโอเน็ต
สอบโอเน็ต
17 ธ.ค. 57 ถึง 19 ธ.ค. 57 านศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจําปีการศึกษา 2557 ภาคเหนือ จังหวัดแพร่
25 พ.ย. 57 กิจกรรมพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6
17 พ.ย. 57 ถึง 19 พ.ย. 57 กิจกรรมแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลแม่คะ
03 พ.ย. 57 เปิดภาคเรียนที่ 2/2557
โรงเรียนบ้านเหมืองแร่
11 ต.ค. 57 ถึง 02 พ.ย. 57 ปิดภาคเรียน 1/2557
โรงเรียนบ้านเหมืองแร่
09 ต.ค. 57 ปิดโฮมสเตย์โรงเรียนบ้านเหมืองแร่
06 ต.ค. 57 ถึง 07 ต.ค. 57 แข่งขั้นทักษะวิชาการระดับพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
โรงเรียนบ้านเวียงฝาง และโรงเรียนรังษีวิทยา
02 ต.ค. 57 ถึง 03 ต.ค. 57 ตรวจคัดกรองนักเรียนเด็กพิเศษ
29 ก.ย. 57 ถึง 30 ก.ย. 57 สอบปลายภาคเรียนปีการศึกษา 1/2557
จัดนิทรรศการ ECO SCHOOL ในงาน LANNA EXPO 2015
โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ร่วมจัดนิทรรศการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ECO SCHOOL ในงาน LANNA EXPO ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าเทิดพระเกียรติ จังหวัดเชียงใหม่ โดยจัดแสดงผลจากการปฏิบัติงานตามโครงการฯ การแสดงวัฒนธรรมชนเผ่า และจำหน่ายผลผลิตสินค้าที่มาจากโรงเรียนและชุมชนในท้องถิ่น
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าเทิดพระเกียรติ จังหวัดเชียงใหม่