ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศษรฐกิจพอเพียง
รับประกาศให้ เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (อ่าน 1224) 13 ส.ค. 60
ตย.แผนบูรณาการปศพพ. (อ่าน 1197) 18 พ.ค. 60
ตย.แผนคู่มือฐานปศพพ. ฐานผักเชิดชูคุณธรรม (อ่าน 1043) 17 พ.ค. 60
ตย.แผนคู่มือฐานปศพพ. ฐานไก่เป็ดปลา น่าเรียนรู้ (อ่าน 1031) 17 พ.ค. 60
ตย.แผนคู่มือฐานปศพพ. ฐานตามรอยพระราชา (อ่าน 1004) 17 พ.ค. 60
เว็บไซต์ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ (อ่าน 1444) 29 พ.ย. 59
ฐานกิจกรรมที่ 4 ทำขยะอินทรีย์ให้มีคุณค่า (อ่าน 1020) 05 ส.ค. 59
ฐานกิจกรรมที่ 3 ผักเชิดชูคุณธรรม (อ่าน 664) 05 ส.ค. 59
ฐานกิจกรรมที่ 1 ตามรอยพระราชา (อ่าน 772) 05 ส.ค. 59
ฐานกิจกรรมที่ 2 ไก่ เป็ด ปลา น่าเรียนรู้ (อ่าน 680) 05 ส.ค. 59
ฐานกิจกรรมที่ 5 ทำขยะทั่วไปให้มีราคา (อ่าน 807) 05 ส.ค. 59
ฐานกิจกรรมที่ 6 รู้รักษาวัฒนธรรมท้องถิ่น (อ่าน 785) 05 ส.ค. 59